Rekrutacja - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
Akademia Nauki Beata Archutowska, jako Beneficjent Projektu nr RPMA.08.03.01-14-d265/19 pt. „Żłobek szyty na miarę” zaprasza wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i zamieszkujących teren Gminy Płońsk lub Miasta Płońsk do wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu. Celem Projektu jest w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r. umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 88 osobom zamieszkującym teren Gminy Płońsk lub Miasta Płońsk, które z powodu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są osobami bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo lub osobami pracującymi będącymi w trakcie przerwy wynikającej ze sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie im możliwości bezpłatnego korzystania przez okres 12 miesięcy z ustawowej formy opieki nad małymi dziećmi w postaci żłobka zlokalizowanego na terenie Miasta Płońsk.
Wróć do spisu treści