Aktualności - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
Projekt nr RPMA.08.03.01-14-d265/19 pt. „Żłobek szyty na miarę”
Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy.
Wartość projektu: 1 900 039,20 zł
Kwota przyznanego dofinansowania - wkład UE: 1 492 343,20 zł (78,54%)
Głównym celem Projektu jest w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r. umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 88 osobom (85K,3M) zamieszkującym teren Gminy Miasta Płońsk, które z powodu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są osobami bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo lub osobami pracującymi będącymi w trakcie przerwy wynikającej ze sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 (urlop macierzyński / rodzicielski) poprzez zapewnienie możliwości korzystania przez okres 12 miesięcy z ustawowych form opieki nad małymi dziećmi na terenie Miasta Płońsk. Celem szczegółowym jest w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r. zagwarantowanie 12 miesięcznego dostępu do instytucjonalnego podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze nad dziećmi w wieku do 3 roku życia 88 osobom (85K,3M) zamieszkującym teren Gminy Miasta Płońsk, które zaliczają się do jednej z kategorii osób tj. bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące będące w trakcie przerwy wynikającej ze sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 44 nowych miejsc opieki w formie żłobka znajdującego się na terenie Miasta Płońsk oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania powstałej placówki.
Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do powrotu na rynek pracy min. 67osób (65K,2M) z terenu Gminy Miasta Płońsk i tym samym wpłyną pozytywnie na rozwój idei równości szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym.
PROŚBA
O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
pn.:
Dostawa środków pielęgnacyjnych do Niepublicznego Żłobka A-GUGU w Płońsku
w ramach projektu nr RPMA.08.03.01-14-d265/19 pt. „Żłobek szyty na miarę”
PRZEDMIOT SZACOWANIA:

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający - Akademia Nauki Beata Archutowska, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wskazanych w Załączniku nr 1 środków pielęgnacyjnych, zgodnie z ich szczegółowym opisem technicznym. W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto dla zamówienia. Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres justyna.trybanska@wp.pl lub o dostarczenie dokumentu do siedziby Zamawiającego tj. ul. Kolejowa 20, 09-100 Płońsk w terminie do 30.06.2021r. do godz. 16:00.

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019,r., poz. 2019). Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych, a przekazane Formularze szacowania posłużą wyłącznie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
09-100 Płońsk
ul. Kolejowa 20

Tel. 23 661-33-63
Kom. 660-771-706
Wróć do spisu treści