Przetargi - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
 
Projekt nr RPMA.08.03.01-14-d269/19 pt. „Grunt to żłobek”
Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy.
Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Mamut Camp Sp. z o.o. (Beneficjent), a Akademią Nauki Beata Archutowska (Partner).
Wartość projektu: 986 513,75 zł
Kwota przyznanego dofinansowania - wkład UE: 778 673,75 (78,93%)
Głównym celem projektu jest w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r. umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 40 osobom (38K,2M) zamieszkującym teren Gminy Strzegowo, które z powodu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są osobami bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo lub osobami pracującymi będącymi w trakcie przerwy wynikającej ze sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 (urlop macierzyński / rodzicielski) poprzez zapewnienie możliwości korzystania przez okres 12 miesięcy z ustawowych form opieki nad małymi dziećmi na terenie Strzegowa. Celem szczegółowym jest w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r. zagwarantowanie 12 miesięcznego dostępu do instytucjonalnego podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze nad dziećmi w wieku do 3 roku życia 40 osobom (38K,2M) zamieszkującym teren Gminy Strzegowo, które zaliczają się do jednej z kategorii osób tj. bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące będące w trakcie przerwy wynikającej ze sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki w formie żłobka znajdującego się na terenie Strzegowa oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania powstałej placówki.

Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do powrotu na rynek pracy
min. 31 osób (30K,1M) z terenu Gminy Strzegowo i tym samym wpłyną pozytywnie na rozwój idei równości szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Zamawiający: Akademia Nauki Beata Archutowska, ul. Kolejowa 20, 09-100 Płońsk (NIP: 5691768449, REGON: 142014207) realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach zamówienia:

1) Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w części budynku przy ul. Ciechanowskiej 20 w Strzegowie na potrzeby utworzenia Niepublicznego Żłobka (Baza Konkurencyjności ogłoszenie nr: 2021-13911-42132) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/42132
2) Dostawa i montaż wyposażenia meblowego, wyposażenia gastronomicznego, wyposażenia placu zabaw oraz dostawa zabawek i pozostałych pomocy dydaktycznych do Niepublicznego Żłobka w Strzegowie (Baza Konkurencyjności ogłoszenie nr: 2021-13911-50215): wszystkie pliki z linku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50215
09-100 Płońsk
ul. Kolejowa 20

Tel. 23 661-33-63
Kom. 660-771-706
Wróć do spisu treści