Rekrutacja - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
Projekt nr RPMA.08.03.01-14-d265/19 pt. „Żłobek szyty na miarę”
Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy.
Wartość projektu: 1 900 039,20 zł
Kwota przyznanego dofinansowania - wkład UE: 1 492 343,20 zł (78,54%)
Głównym celem Projektu jest w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023r. umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 88 osobom (85K,3M) zamieszkującym teren Gminy Miasta Płońsk, które z powodu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są osobami bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo lub osobami pracującymi będącymi w trakcie przerwy wynikającej ze sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 (urlop macierzyński / rodzicielski) poprzez zapewnienie możliwości korzystania przez okres 12 miesięcy z ustawowych form opieki nad małymi dziećmi na terenie Miasta Płońsk. Celem szczegółowym jest w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r. zagwarantowanie 12 miesięcznego dostępu do instytucjonalnego podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze nad dziećmi w wieku do 3 roku życia 88 osobom (85K,3M) zamieszkującym teren Gminy Miasta Płońsk, które zaliczają się do jednej z kategorii osób tj. bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące będące w trakcie przerwy wynikającej ze sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 44 nowych miejsc opieki w formie żłobka znajdującego się na terenie Miasta Płońsk oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania powstałej placówki.
Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do powrotu na rynek pracy min. 67osób (65K,2M) z terenu Gminy Miasta Płońsk i tym samym wpłyną pozytywnie na rozwój idei równości szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym.
WYNIKI REKRUTACJI
Załączniki dotyczące udziału w rekrutacji do Projektu
Załączniki dotyczące podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie
Załączniki dotyczące podpisania umowy o świadczenie usług w Niepublicznym Żłobku A-GUGU
Wróć do spisu treści